1

مشهد در نوشته جات

image book
کتاب مشهد قدیم اثر فرشاد ابریشمی
نویسنده: مهدی سیدی
انتشارات: نشر چشمه
الهام جهانگیری میگوید تولید رنگهای طبیعی سخت است، اما زیاد پیش آمده که من از زرد چوبه پوست ،گردو، پوست انار و بلوط به ترکیب رنگی جدیدی رسیده ام. الهام جهانگیری میگوید تولید رنگهای طبیعی سخت است اما زیاد پیش آمده که من از زرد چوبه، پوست گردو، پوست انارو بلوط به ترکیب رنگی جدیدی رسیده ام. الهام جهانگیری میگوید: تولید رنگهای طبیعی سخت است، اما زیاد پیش آمده که من از زرد چوبه، پوست گردو پوست انار و بلوط به ترکیب رنگی جدیدی رسیده ام. الهام جهانگیری میگوید تولید رنگهای طبیعی سخت است اما زیاد پیش آمده که من از زرد چوبه پوست گردو پوست انار و بلوط به ترکیب رنگی جدیدی رسیده ام. الهام جهانگیری میگوید: تولید رنگهای طبیعی سخت است، اما زیاد پیش آمده که من از زردچوبه پوست گردو پوست انار و بلوط به ترکیب رنگی جدیدی رسیده ام. الهام جهانگیری می گوید: تولید رنگهای طبیعی سخت است اما زیاد پیش آمده که من از زرد چوبه پوست گردو پوست انار و بلوط به ترکیب رنگی جدیدی رسیده ام. الهام جهانگیری میگوید تولید رنگهای طبیعی سخت است اما زیاد پیش آمده که من از زرد چوبه پوست گردو پوست انار و بلوط به ترکیب رنگی جدیدی رسیده ام
صفحه 2